Omega 360 คืออะไร - Mamarine Thailand

Omega 360 คืออะไร

Omega-360 คือสารที่อยู่ในน้ำมันปลา น้ำมันปลาเป็นน้ำมันที่สกัดจากส่วนของเนื้อ หนัง หัว และหางของปลาทะเลน้ำลึกโดยเฉพาะปลาในเขตหนาว ในน้ำมันปลามีกรดไขมันหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated fatty acid = PUFA)

แต่ที่สําคัญและมีการนํามาใช้ทางการแพทย์ คือ

กรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 6 ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ที่สําคัญ 2 ชนิดได้แแก่

  1. กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิก EPA (Eicosapentaenoic acid)
  2. กรดโดโคซาเฮ็กซาอีโนอิก DHA (Docosahexaenoic acid)

 

EPA (Eicosapentaenoic Acid) 

มีคุณสมบัติในการลดโคเลสเตอร์รอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดได้ดี พร้อมทั้งป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดเพิ่ม HDL ในเลือด และยังป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุุหลักของโรคสมองขาดเลือด และโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดEPA นําไปสร้ าง Prostaglandins-3 ซึ่งทําให้เกล็ดเลือดไม่เกาะกันและนําไปสร้าง Tromboxan-3 ซึ่งมีผลต่อการเกาะกันของเกล็ดเลือดน้อยมากผลรวมจึงทําให้เกล็ดเลือดไม่แข็งตัวง่าย จึงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี

DHA (Docosahexaenoic Acid) 

เป็นส่วนประกอบสําคัญของเซลล์ ส่วนสมอง บํารุงสมอง และดวงตา ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง การเรียนรู้ ความจํา ตลอดจนระบบสายตา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ของน้ำมันปลา Omega-360 

  • DHA ช่วยในการพัฒนาและการทําหน้าที่ของระบบประสาทและระบบสมอง
  • ช่วยการเจริญเติบโต และช่วยพัฒนาการทํางานของสมอง
  • ส่วนประกอบสําคัญของเซลล์สมอง ทําหน้าที่เกี่ยวกบความจํา
  • ช่วยให้ผิว ผม และเล็บมีสุขภาพดี
  • ช่วยระบบสายตา และช่วยในการมองเห็น
  • ปรับพฤติกรรม และกระบวนความคิดในเด็ก