Lysine คืออะไร - Mamarine Thailand

Lysine คืออะไร

Lysine (ไลซีน) เป็นกรดอะมิโนจําเป็น (essential amino acid) ที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร  การศึกษาที่พบว่า lysine มีส่วนช่วยในด้านการเจริญเติบโตของเด็ก โดยเป็นการศึกษาถึงการเสริม Lysine ในอาหาร เพื่อดูการเจริญเติบโตของเด็กก่อนวัยเรียน  กลุ่มทดลองที่ได้รับ lysine มากกว่า จะมีความสูงเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านน้ำหนักไม่พบว่าให้ผลไม่ต่างกันมีการศึกษาพบว่า สามารถช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสารอาหาร และเบื่ออาหาร โดยจะไปมีผลต่อการสร้างสารสื่อประสาทในสมอง จึงมีประโยชน์ในการเพิ่มความอยากอาหารได้ในเด็กและผู้ป่วยที่มีภาวะเบื่ออาหาร

ประโยชน์ของ Lysine (ไลซีน) 

  • กรดอะมิโนจําเป็น (essential amino acid) มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้  
  • ช่วยในด้านการเจริญเติบโตของเด็ก
  • ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร  
  • มีการศึกษาวาช่วยเพิ่มความสูง