About - Mamarine Thailand

เกี่ยวกับเรา

อันดับ 1 ของธุรกิจเวชภัณฑ์ยา
ในประเทศไทย

ด้านองค์กรแบรนด์ และสินค้า

กระบวนการที่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
คือสัญญาของเรา พวกเราประสบความสําเร็จได้เพราะเราทําตามคํามั่นที่เราได้ให้ไว

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล !

เภสัชกร คมสัณห์ ฐานะโชติพันธุ์

CEO Seven Stars Pharmaceutical

คําสัญญาของเรา
ถูกนํามาใช้กับแบรนด์

เซเว่นสตาร์ฟาร์มาซูติคอล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชภัณฑ์ที่ลูกค้าของเราเชื่อถือมา ตั้งแต่ปี 2550

ด้วยการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลของเราโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เราจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราพึง พอใจกับคุณภาพของสินค้าที่ได้รับจากเราและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Mission

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชั้นนำด้วยนวัตกรรมและคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

Trust
Smart
Care

Seven
Standards

1. Innovation

เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตออกจากโรงงานของเรา ด้วยการผลิตผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ทุกการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด เราบรรจุยาโดยใช้ก๊าซที่ปราศจากสาร CFC ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมขั้นสูงในทุกกระบวนการผลิต

2. Manufacturing

โรงงานใหม่ของเซเว่นสตาร์ฟาร์มาซูติคอล ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านระบบอากาศ ระบบน้ำ โครงสร้างอาคาร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานยาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โรงงานของเราดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงในการประเมินคุณภาพในการผลิตยาในระดับนานาชาติ โดยครอบคลุมตั้งแต่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารผลิต

3. Quality

เราให้ความสำคัญการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของยาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพสำหรับทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาให้เป็นไปตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยมีการควบคุมทั้งปริมาณที่ใช้และความบริสุทธิ์ของสารในสูตรตำรับ มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิตและหลังการผสมยา เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของยาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค

4 Professional

ในทุกขั้นตอนของการผลิต เรามีทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี รวมทั้งมีเภสัชกรรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอยู่เสมอ และมีพนักงานที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนตามกรรมวิธีอันเป็นมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่

5. Caring

เพราะ “การใส่ใจในคุณภาพชีวิต” คือ หัวใจของความสำเร็จ เราจึงให้ความสำคัญกับการใส่ใจในผลิตภัณฑ์ การใส่ใจในความเป็นอยู่ของบุคลากร การใส่ใจลูกค้าที่ไว้วางใจให้ผลิตเวชภัณฑ์ยา การใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับจากเรา

6. Relationship

การรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทุกภาคส่วนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งคุณภาพความสำเร็จ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างทีมเภสัชกรและลูกค้า ความสัมพันธ์ของโรงงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระบวนการการผลิตและการทำงานยั่งยืนและยาวนาน อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานและลูกค้าร่วมมือร่วมใจกันผลิตเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

7. Environment

เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและผู้คนในชุมชน เราจึงได้มีการนำเทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด ได้แก่ ระบบควบคุมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะที่ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนในชุมชน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน