×
×

0

0

mamarine สนับสนุนอีกหนึ่งโครงการดีๆ U.S. College Sports Camp Asiamamarinethailand สนับสนุนอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ให้ความสำคัญ เยาวชน และ นักกีฬาไทย ให้ได้เล่นกีฬาควบคู่กับการเรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพก้าวไกลสู่ระดับโลก 

โครงการ U.S. College Sports Camp Thailand 
เป็นโครงการที่สร้างโอกาสในด้านกีฬาและการศึกษา 
ซึ่งจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ร่วมถึงอนาคตที่ดี

ปีนี้ทางโครงการ U.S. College Sports Camp 

จัดขึ้นในระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจโครงการฯ  เข้าร่วมงานกิจกรรม 
และส่งนักกีฬา อายุระหว่าง 8-18 ปี เข้าร่วมกิจกรรม 

ติดต่อได้ทาง  
Tel : 063-702-1222, 
E-Mail : usccthailand@gmail.com
https://www.facebook.com/USCOLLEGE/
http://www.uscollegeshowcaseasia.com 
×

ติดต่อ